ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจความสุขใจสำหรับชีวิตที่ยั่งยืนนั้น

คือการทำในสิ่งถูกต้องมากกว่าการทำในสิ่งที่ถูกใจ

อย่าให้ความไขว้เขวและความพอใจเพียงชั่วครู่

มาทำให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จนอาจจะทำให้จิตใจมีรอยด่าง มีตราบาป

ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสียตั้งแต่วินาทีนี้

ดีกว่ามานั่งเสียใจในภายหลัง

เพราะเมื่อคิดทบทวนย้อนหลังในยามแก่เฒ่าจะรู้สึกเป็นทุกข์

จงทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจ

และสะสมสิ่งที่ดีและถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจ

และสะสมสิ่งที่ดีและถูกต้องทั้งในแง่ศีลธรรมและจริยธรรมเสียแต่บัดนี้

ก่อนที่จะเศร้าเสียใจในภายหลัง


---------------------------------------

จาก คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง ชุดที่ 7 ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวัน
รวบรวมเรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

http://bhodhiyalaya.com/forum/forumdisplay.php?fid=9&page=2  

 

 

ด้วยใจที่เมตตา

เราแต่ละคนล้วนมีพลังอยู่ในตัวที่จะช่วยให้โลกสวยงามได้

เพียงเราลงมือทำง่าย ๆ ด้วยจิตใจมีเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน...

---------------------------------------------------------------

จิตใจที่เข้มแข็งเปี่ยมด้วยพลัง

มิได้เกิดจากความเมตตาหรือความกรุณาที่ผู้อื่นมีต่อเรา

หากแต่เกิดจากความดีงามที่เราแสดงออกต่อผู้อื่น

เราแต่ละคนล้วนมีพลังอยู่ในตัวที่จะช่วยให้โลกสวยงามได้

เพียงเราลงมือทำง่าย ๆ

ด้วยจิตใจมีเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ไม่ว่าจะทำต่อคู่ครอง เพื่อนร่วมงาน เพื่อน

หรือแม้แต่คนแปลกหน้าสักคน

การกระทำนั้นจะชุบชูใจและน้อมนำเราสู่ความสุขได้เอง


-------------------------------------

800 หนทางสร้างความสงบสยบวันว้าวุ่น.
ปรัชญาวีร์ ผู้แปล

http://bhodhiyalaya.com/forum/viewthread.php?tid=957&extra=page%3D2

 

we are in diaryis.com family | developed by 7republic